| תכשיטי כסף אמיתי 925 בייצור כחול לבן | כאן בשבילך 054-7433422

תקנון ותנאי שימוש

 

מבוא

1. תקנון זה מסדיר את מערכת היחסים ותנאי השימוש באתר (להלן “התקנון” או “תנאי השימוש” או “ההסכם”) בין טל אור שיווק ומכירות, בעלי אתרי האינטרנט Meliora-jewelry.co.il ו- Meliora- jewelry.com (להלן: “האתר”) או חליפיהם (להלן: “בעלי האתר”), לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: “הגולש” או “המשתמש”) ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר, וכן את מערכת היחסים שבין הגולשים לבין עצמם ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר.

2. גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה – אם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה או באם האמור בו אינו נכון לעניינכם, הנכם נדרשים לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר.

3. המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין הגולש לבין בעלי האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר.

4. האמור בלשון נקבה יש לקרוא כאילו נכתב בלשון זכר ולהפך, האמור בלשון יחיד יש לקרוא כאילו נכתב בלשון רבים ולהפך, הכל לפי ההקשר.

5. בעלי האתר רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות התקנון ו/או מסמך מדיניות הפרטיות באתר ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם או בנוסף להם להסדרת תנאי השימוש באתר. המשתמשים מתבקשים לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאי השימוש המעודכנים.

6. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים.

תנאי שימוש

7. ביצוע רכישות באתר יתאפשר בכפוף למילוי כל התנאים הבאים:

8. לגולש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה והוא הינו בגיר (בן 18 ומעלה) או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל.

8.1. המשתמש הוא בעל תיבת דואר אלקטרוני פעילה ברשת האינטרנט.

8.2. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה. מובהר כי בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות שלא לקבל כרטיסי אשראי מסוגים שונים.

8.3. מוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.

8.4. המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל, ונמצא במסגרת היעדים המוגדרים לחלוקה באתר. על אף האמור בעלי האתר שומרים לעצמם הזכות לשלוח גם ליעדים מחוץ לישראל בתיאום עם בעלי האתר.

9. בעת ביצוע רכישה (או עסקה) באתר המשתמש יידרש להזין את הפרטים הבאים: שם פרטי ומשפחה, ת.ז., (שם ומס’ חברה – במקרה של חברה), טלפון נייד ו/או טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים כמופיע באתר. המשתמש מאשר כי הפרטים שיוזנו הינם נכונים, מלאים ומדויקים, ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו.

10. ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים, בעלי האתר לא יוכלו להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לבעלי האתר בשל כך.

11. בעצם ביצוע העסקה המשתמש מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לו, או לתאגיד בשמו הוא מבצע את העסקה ויש לו אישור לבצע העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינו מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי.

12. במקרה שלאחר מכירה של מוצר, התברר כי המוצר אזל תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין הזמנת מוצר חלופי או ביטול העסקה.

13. לאחר ביצוע ההזמנה יבדקו בעלי האתר את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי ועם קבלת האישור, תישלח למשתמש הודעת דוא”ל, בהתאם לפרטים שמסר. יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שבעלי האתר יקבלו את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בין בעלי האתר לבין חברת האשראי הרלוונטית, ובכפוף להימצאות המוצר במלאי, כאמור בסעיף 12 לעיל. מובהר כי במידה ובעלי האתר לא מקבלים את סוג כרטיס האשראי של המשתמש תוצג הודעה למשתמש באתר או תישלח למשתמש הודעה בדוא”ל על כך. במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.

14. מועדי המשלוח של ההזמנה ייחשבו רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

15. המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא”ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי בעלי האתר בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. יובהר ויודגש כי משלוח הודעת הדוא”ל האמורה אינה מהווה ראיה על ביצוע הפעולה.

16. רישומי המחשב הפנימיים של בעלי האתר ו/או מי מטעמה יהוו ראיה קבילה לביצוע ההזמנה כאמור.

17. הגולש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר:

17.1. גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers .

17.2. מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking) .

17.3. העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.

17.4. ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס”ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.

18. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות:

18.1. למנוע את שירותי האתר מגולש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל, הכול לפי שיקול דעתם הבלעדי.

18.2. להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

חשבון משתמש

19. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 18.1 להסכם, בעלי האתר שומרים על זכותם למנוע גישה לשירותים מסוימים מגולשים אשר לא נרשמו לאתר, או אשר לא מסרו לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר, או בכלל.

20. מובהר כי אף שבעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.

21. הגולש מתבקש להודיע לבעלי האתר באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או על חשבון אשר נוצר תוך הפרת תנאי השימוש באתר.

22. הגולש מאשר לבעלי האתר לשלוח לתיבת הדוא”ל שלו, לפי הפרטים אשר מסר לבעלי האתר, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות הגולש באתר ומידע שיווקי ככל שאישר זאת.

אחריות להתאמת שירותי האתר וזמינותו

23. שירותי האתר ניתנים As-Is ובעלי האתר אינם מבטיחים את התאמת שירותי האתר למשתמש ו/או בכלל וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות האתר ו/או את זמינות שירותי האתר.

24. באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.

25. באחריות המשתמש לוודא טרם שימוש בשירותי האתר את תקינות חיבורו לרשת האינטרנט. בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן ועלול להיגרם למשתמש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.

העדר אחריות לפעולות גולשים והעדר אחריות למידע באתר

26. בעלי האתר עשויים ורשאים לאפשר למשתמשים להביע דעה ו/או להגיב ו/או להציג שאלות ו/או להעלות ו/או לפרסם מידע וכן להשתתף בכל אופן שהוא בתוכן האתר (כגון במסגרת צ’אטים, פורומים וכיו”ב) (להלן – “תכני גולשים”). מובהר כי בעלי האתר אינה מחויבת בפרסום תכני גולשים באתר בין אם במלואם ובין אם תכנים ספציפיים וכי פרסומם ייעשה על פי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר, לרבות לעניין אופן הצגתם, מיקומם, משך הזמן בו יוצגו וכיו”ב.

27. מובהר כי מנגנון העלאת תוכן הגולשים הנו, במלואו או בחלקו, הליך המתנהל ללא מעורבות אדם ובעלי האתר אינם יכולים לאמת את זהות מעלה התוכן או לבחון את מהות התוכן המועלה טרם הצגתו, ולא יהיו אחראים לתוכן הגולשים המוצג באתר.

28. ככל שייכללו באתר תכני גולשים, יהיו בעלי האתר רשאים לפי שיקול דעתם הבלעדי, לפסול ו/או להסיר ו/או לשנות את תכני הגולשים או איזה חלק מהם בין אם לפני פרסומם ובין אם לאחריו.

29. מובהר כי בעלי האתר אינם אחראים לתכני הגולשים (לרבות אמיתותם, אמינותם, עדכנותם וכיו”ב) וכי האמור בהם אינו מבטא את עמדת בעלי האתר. כן מובהר כי אין בפרסומם של תכני הגולשים במסגרת האתר ו/או באי פרסומם ו/או באי הסרתם מן האתר כדי להטיל על בעלי האתר אחריות כלשהי בגינם.

30. משתמש המעלה או מפרסם תוכן מטעמו באתר בכל דרך שהיא מצהיר כי הוא הבעלים של מלוא הזכויות בו ובתוכנו ובכל הצרופות מטעמו לרבות תמונות, צילומים, איורים וכיו”ב או שהוא מחזיק בהרשאה כדין מבעל הזכויות לעשות בו כל שימוש ולהקנות בו כל זכות, וכי אין בפרסום תוכן מטעמו ו/או השימוש בו כדי להפר ו/או לפגוע בזכויות קנין רוחני או זכויות אחרות כלשהן של צד שלישי. משתמש כאמור מוותר על כל זכות שיש לו בתוכן שהועלה ו/או הועבר מטעמו ומסכים לכך שבעלי האתר יהיו רשאים להשתמש בתוכן האמור ובכל רעיון ו/או ידע ו/או מידע הכלול בו ו/או נובע ממנו בכל אופן שתבחר ולכל מטרה שהיא וכן להעתיקו, להפיצו ולפרסמו בכל אמצעי ובכל אופן שתבחר (בין בארץ בין בחו”ל), בין בעצמה ובין באמצעות הרשאה לאחרים, והכל מבלי הגבלה בזמן וללא תמורה.

31. בעלי האתר יהיו רשאים לשמור ולהשתמש בכל מידע שנדרש על ידם ונמסר להם על ידי משתמשים באופן התואם את מדיניות הפרטיות. כל מידע אחר שהועבר לבעלי האתר או הועלה לאתר ייחשב לבלתי חסוי ובעלי האתר יהיו רשאים לפרסמו או להשתמש בו בכל צורה אחרת ו/או בהתאם לסעיף 30.

32. בעלי האתר נוקטים באמצעי אבטחת מידע לאבטחת המידע באתר ו/או אשר הועלה לאתר אולם על אף האמור ייתכן כי יהיו כשלים באבטחת מידע זה כדוגמת גישה בלתי מורשית, יירוט המידע וכיו”ב. בעלי האתר אינם מתחייבת לאבטחה מוחלטת של המידע הכלול באתר ו/או מידע שפורסם ו/או הועבר על ידי משתמשים במסגרת ו/או לצורך השימוש באתר כדוגמת מידע שהועלה ע”י גולשים, פרטי משתמשים שנמסרו במסגרת הליך הרשמה לאתר ו/או למועדון הלקוחות וכיו”ב. בהעלאת תוכן גולשים לאתר על ידי משתמש ו/או מסירת מידע או נתונים כלשהם על ידו במסגרת השימוש באתר הוא מאשר כי האמור לעיל ידוע לו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר בגין האמור.

33. המשתמש מתחייב שלא לפרסם ו/או להעלות ו/או להציג באתר בכל דרך שהיא ובכל מסגרת שהיא כל מידע ו/או עמדה ו/או תוכנה ו/או תוכן כלשהו לרבות תמונות, צילומים, איורים וכיו”ב שהינו שקרי ו/או פוגעני ו/או מטעה ו/או מהווה פגיעה ברגשות הציבור או אמונותיו ו/או שיש בו או בפרסומו כדי להוות לשון הרע ו/או שהוא או פרסומו מנוגדים לדין ו/או מעודדים לפעול בניגוד לדין ו/או שלא ראוי לפרסמו מכל סיבה שהיא כגון תוכן בעל אופי מיני או גזעני, דברי הסתה, איומים וכיו”ב וכן שלא להעלות דברי פרסומת שאינם של בעלי האתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב המשתמש שלא להעלות לאתר כל מידע ו/או תוכנה ו/או תוכן שפרסומו על ידו מהווה הפרה של זכויות יוצרים או זכויות אחרות כלשהן של צד שלישי לרבות הזכות לפרטיות. המשתמשים נושאים באחריות הבלעדית בגין תוכן שהועלה על ידם ו/או מטעמם לאתר.

34. למען הסר ספק מובהר כי המשתמשים אינם רשאים לעשות שימוש בתכני גולשים המפורסמים באתר, אף אם הם חשופים לצפייתם, אלא אם כן ניתנה הסכמת בעלי האתר לכך מראש ובכתב.

35. המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית כי אם דעתם האישית של גולשי האתר או בעלי האתר. אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.

אספקת מוצרים

36. בעלי האתר יספקו את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו.

37. שירותי השילוח יהיו באמצעות חברת שליחויות שתבחר על ידי בעלי האתר.

38. בעלי האתר יפעלו על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים הנקובים ומחירי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה.

39. בעלי האתר מתחייבים לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש ולכתובת אשר ציין המשתמש.

40. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בשל פגם או אי התאמה, או אם בוטלה העסקה בטרם בוצע המשלוח.

41. מועד אספקת המוצרים המצוין באתר, ביחס לכל מוצר, מתייחס לימי עבודה של חברת השליחויות המשרתת את בעלי האתר במועד רכישת המוצר (לא כולל ימי ו’-ש’, ערבי חג וחג) כאשר תחילת ספירתם הינו ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 11:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העבודה שלמחרת.

42. בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שמסר המשתמש. בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות, מגפות, סגרים וכיו”ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים לבעלי האתר מראש, בעלי האתר ינקטו במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט בסעיף 24 להלן.

מדיניות החזרות וביטולים

43. ביטול עסקה על ידי המשתמש

43.1. המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן – “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות מכוחו.

43.2. להלן פירוט התנאים והדרך בא יכול המשתמש לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

43.2.1. המשתמש רשאי לבטל את העסקה לרכישת המוצר 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה לפי המאוחר מבניהם;

43.2.2. המשתמש אינו רשאי לבטל עסקה לרכישת המוצרים שלהלן: א. טובין פסידים; ב. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; ג. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

43.3. ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לבעלי האתר במייל לאחראי תפעול האתר במייל שכתובתו service@meliora-jewelry.co.il

43.4. לאחר קבלת ההודעה בדבר ביטול העסקה כאמור לעיל, ובמידה וטרם נשלח המוצר למשתמש, בעלי האתר יחזירו למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו לאמצעי התשלום אשר שימש את המשתמש לרכישת המוצר, ולא תגבה מהמשתמש סכום כלשהו זולת דמי ביטול.

43.5. במידה והמוצר כבר נשלח או המשתמש קיבל לידיו את המוצר בטרם העסקה בוטלה על ידו, ידאג להחזרת המוצר לבעלי האתר שלא בוצע שום שימוש, שלא נפל בו שום פגם / נזק ובאריזתו המקורית, על חשבונו, בדואר רשום, בצירוף חשבונית / פתק החלפה וטופס החזרה/החלפה לכתובת מליורה, ת.ד 424, מיקוד 7410302, נס ציונה.

בעלי האתר יחזירו למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר חזרה לידי בעלי האתר לאמצעי התשלום אשר שימש את הגולש לרכישת המוצר

43.6. פריטים שנרכשו במחיר מבצע ניתנים להחלפה תוך שבוע מיום קבלתם, זאת לפי הסכום ששולם עבור הפריט בעת הרכישה וכפי שמופיע בחשבונית ולא בשווי מחיר מלא. למידע נוסף על החזרות והחלפות נמצא בדף החזרות והחלפות

43.7. ההחלפה תתבצע לאחר קבלת המשלוח ובדיקתו ע”י שירות הלקוחות. ההחלפה תינתן בתנאי שהתכשיט הגיע תוך 14 יום. במידה והתכשיט הוחזר בניגוד לתנאים הנ”ל, ההחלפה לא תאושר. יובהר, כי שירות הלקוחות הינו בעל שיקול הדעת הבלעדי בנושא מצב התכשיט המוחזר.

43.8. לא ניתן להחליף מוצרים שלא שולמו בגינם תמורה כספית (לדוגמא פריטי מתנה).

43.9. לא ניתן לקבל זיכוי על דמי משלוח.

43.10. דמי הביטול יהיו בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ש”ח, לפי הנמוך מבניהם (במקרה של ביטול העסקה עקב פגם ביצור לא יגבו דמי ביטול). לחלופין המשתמש יוכל לבחור במתן זיכוי לשם רכישת מוצרים באתר בשיעור המחיר הכולל אשר שולם עבור המוצר (“מחיר המוצר”), למימוש על ידי הגולש תוך 24 חודשים ממועד השבת המוצר, או (ב) לבקשת הגולש בכתב במועד השבת המוצר, בכסף, באמצעות אמצעי התשלום אשר שימש את הגולש לרכישת המוצר, בניכוי דמי ביטול בשיעור 2% ממחיר המוצר.

44. ביטול העסקה על ידי בעלי האתר

44.1. בעלי האתר יהיו רשאים לבטל עסקה כולה או חלקה במקרים הבאים:

44.1.1. במקרה ונפלה בהצעה טעות חריגה וברורה, אם במחיר המוצר ואם בתיאור המוצר.

44.1.2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה מהמשתמש ו/או מבעלי האתר את היכולת לבצע עסקה באופן תקין ו/או לקלוט את המידע באופן תקין.

44.1.3. אם יתברר לבעלי האתר כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או מי מטעמו. במקרה זה יחוייב המשתמש ו/או מי מטעמו בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ש”ח.

44.2. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין המשתמש בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל העסקה ובעלי האתר ימנעו מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או ישיבו לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם למעט המקרה האמור בסעיף 44.1.3.

44.3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי בעלי האתר בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

אחריות למוצרים

45. האחריות לתכשיטים היא לתקופה של שנה מיום הרכישה וחצי שנה לציפוי זהב.

46. האחריות ניתנת למקרים של פגמים בייצור המתגלים בעת שימוש סביר במוצר ותינתן לאחר הצגת מסמך להוכחת קניה.

47. בעלי האתר מתחייבים לתקן מוצרים בתקופת האחריות עד 20 ימי עבודה מיום קבלת המוצר לתיקון.

48. בעלי האתר יעשו ככל יכולתם לתקן מוצרים בתשלום גם לאחר תקופת האחריות, כאשר זמן התיקון ממועד קבלת המוצר ועד שליחתו חזרה ללקוח יהיה 20 ימי עבודה (במקרים חריגים של חוסר בחלקים יעודכן הלקוח בהתאם).

49. מובהר כי הלקוח יישא בעלות התיקון ובעלות המשלוח לבעלי האתר וחזרה למשתמש מעבר לתקופת האחריות. הלקוח יקבל הצעת מחיר לאישורו לפני ביצוע התיקון.

50. האחריות תבוטל מיידית אם התכשיט טופל על ידי גורם שאינו מוסמך מטעם בעלי האתר.

שינויים באתר ו/או במועדון לקוחות והגבלת או הפסקת שירות

51. מובהר כי בעלי האתר רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת כלשהי:

51.1. לחסום ו/או להגביל את השימוש באתר ו/או במועדון הלקוחות ו/או בחלק מהם בכל אופן שיבחרו, לרבות התניית השימוש באתר ו/או במועדון הלקוחות בהליך הרשמה מסוים מראש (הכולל בין היתר מסירת פרטים מזהים של המשתמש) ו/או מנוי ו/או כל תנאי ו/או הליך אחר שימצאו לנכון. ככל שיתקיים הליך הרשמה במסגרתו מתקבל שם משתמש ו/או סיסמה לצורך השימוש באתר, על המשתמש לשמור אותם בסודיות ולמנוע שימוש לרעה בהם ולהחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר.

51.2. למנוע ממי מהמשתמשים את ההרשמה לאתר ו/או למועדון הלקוחות ו/או השימוש באתר ו/או במועדון הלקוחות ו/או בשירותים הניתנים במסגרתם ו/או באיזה חלק מהם ו/או להגבילם.

51.3. להפסיק את הפעלת האתר ו/או מועדון הלקוחות ו/או כל חלק מהם בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע.

51.4. לערוך שינויים ועדכונים ו/או תיקונים באתר ו/או בתוכן האתר ו/או בעיצובו וכן למחוק את תוכן האתר או חלקו.

51.5. לערוך שינויים ו/או תיקונים במדיניות ותנאי מועדון הלקוחות, לרבות במבצעים הנערכים באתר ו/או במסגרת חברות במועדון, בהטבות הניתנות מכוחו, בתנאי ו/או אופן מימושן של ההטבות וכיו”ב. מובהר כי האמור לעיל הינו בנוסף לכל זכות המוקנית לבעלי האתר בתקנון זה ו/או מכח הדין.

הגבלת אחריות

52. בעלי האתר לא יהיו אחראים על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

53. בעלי האתר אינם אחראים לנזקים שייגרמו למשתמשים ו/או צדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מחוסר האפשרות להשתמש בו, לרבות עקב תוכנות הכלולות באתר או שהפעלתן נובעת מהשימוש בו ו/או באתרים שקיימים אליהם קישורים באתר (כגון וירוסים) ו/או לכל נזק אחר שייגרם בגין ו/או בקשר עם האתר ו/או השימוש בו, וזאת אף אם קיימת רשלנות מצידם של בעלי האתר.

54. הצפייה והשימוש באתר ובתוכנו, הינם באחריות המשתמש בלבד והמשתמש מסכים כי לא תהיה לו כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי בעלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם השימוש באתר.

55. מובהר כי בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים אשר יתכן וייגרמו למשתמש.

העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים

56. יתכן שיפורסמו באתר פרסומות למוצרי או שירותי צד ג’ מוצגות באתר זה על ידי בעלי האתר או בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף.

57. הגולש מצהיר ומאשר כי לא תהא לו כל טענה בקשר לפרסומות המוצגות על ידי בעלי האתר, לרבות בקשר למיקומן. למעלה מן הצורך ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי ככל ופרסומות מוצגות בחסות שירות חיצוני, לבעלי האתר אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.

58. חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג’. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי בעלי האתר לא בחנו אתרים אלו ואינם תומכים בהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של הגולש.

59. יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה- URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.

קישורים לאתר

60. אין לקשר בין האתר לבין אתר המכיל תכנים העלולים לפגוע ברגשות הציבור ו/או אמונותיו ו/או שהם או פרסומם מנוגדים לדין או מעודדים פעילות המנוגדת לדין (כדוגמת תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המהווים לשון הרע, תכנים המכילים איומים וכיו”ב).

61. אין לקשר לחלקים מהאתר שאינם דף הבית של האתר (“קישור עמוק”) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף באתר אשר יוצג במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. בנוסף, חל איסור מוחלט לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמא אסור לקשר ישירות לתמונה או לקובץ גרפי באתר אלא לדף האינטרנט המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

62. המשתמש מסכים כי בעלי האתר רשאים להורות לו להסיר כל קישור לאתר לפי שיקול דעתם הבלעדי.

הודעה על תוכן מפר

63. אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל ו/או מפלה ו/או פוגעני ו/או לשון הרע או בכלל נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדוא”ל info@meliora-jewelry.co.il

זכות יוצרים, קניין רוחני והרשאות שימוש

64. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או בעיצוב האתר ו/או בתוכנות/ יישומים/ קוד המקור/ קבצים גרפיים ו/או אלמנטים נוספים וכיו”ב הכלולים בו ו/או בסימני המסחר הכלולים בו ו/או בשמו ו/או בשם המתחם (דומיין)שלו ו/או בכל התכנים האחרים שבו ובכל הכלול בו (להלן – “החומר המוגן”) הינן של בעלי האתר בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו לבעלי האתר להשתמש בהם, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס”ח-2007, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות.

65. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לשדר, להעביר לצד שלישי או לציבור או להעמיד לרשותם, לעבד, לשנות, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את החומר המוגן או כל חלק ממנו בין באופן עצמאי ובין באמצעות ו/או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי לרבות אמצעים אלקטרונים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה וכיו”ב ו/או להפר את זכויות הקניין הרוחני של בעלי האתר ו/או כל צד שלישי שקניינם הרוחני מוצג ו/או מופיע באתר, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של בעלי האתר ככל שתינתן.

66. מובהר כי אין בפרסום ו/או הכללת חומר באתר ו/או בשימוש המשתמש בו בכדי להעניק למשתמש כל זכות שהיא בחומר המוגן (לרבות כל רישיון, סימן מסחרי, פטנט וכל זכות קניינית אחרת).

סימני מסחר

67. סימן המסחר“meliora” ו/או “Meliora-jewelry” ו/או “מליורה” ו/או “מליורה תכשיטים” משמש את בעלי האתר לצורך סימון שירותיהם ומוצריהם ואין להשתמש בו ללא קבלת רשותם המפורשת.

68. יתר סימני המסחר המופיעים באתר הנם בחזקת בעליהם, לפי העניין.

פרטיות

69. להלן מדיניות בעלי האתר ביחס להגנת הפרטיות באתר.

70. בעלי האתר עשויים לאסוף ולשמור מידע אודות גולשי ומשתמשי האתר שהועבר על ידי המשתמשים או שנאסף על ידם כתוצאה ו/או בקשר עם שימוש המשתמשים באתר. מידע זה מורכב משני סוגים: מידע אשר נמסר על ידי המשתמש ביודעין (“מידע אקטיבי”) וכן מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים (“מידע פאסיבי”)

70.1. מידע אקטיבי הנמסר ביודעין הנו, לדוגמה, מידע הנמסר על ידי המשתמש במסגרת יצירת חשבון משתמש ו/או הצטרפות למועדון – מידע זה מזהה אותך באופן אישי, לדוגמה בשם, בכתובת, ת”ז וכיו”ב ויכול לכלול מוצרים ושירותים שנרכשו, אמצעי התשלום, נתונים אישיים וכן הלאה.

70.2. מידע פסיבי המשמש לצרכים סטטיסטיים הנו מידע מצטבר אשר אינו מזהה את המשתמש אישית ואינו נשמר יחד עם פרטי המשתמש. מידע זה כולל, בין היתר, פרסומות בהם צפה המשתמש, העמודים שבהם עיין, הצעות והשירותים בהם המשתמש בתעניין, כתובת האינטרנט (IP), סוג דפדפן וכיו”ב.

71. ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים, בעלי האתר יבקשו מהמשתמשים רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים

72. מובהר כי המשתמשים אינם מחוייבים למסור פרטים אלה או פרטים אחרים כלשהם אולם ייתכן כי אי מסירתם יגביל את השימוש באתר ו/או בחלקו לרבות ביצוע פעולות במסגרת מועדון הלקוחות.

73. בעלי האתר רשאים לאסוף ולשמור כל מידע כאמור לעיל (אקטיבי ופאסיבי) בכל אופן ודרך ולכל תקופה, על פי שיקול דעתם הבלעדי. מובהר כי בעלי האתר עשוים לאסוף הן מידע אישי של משתמשים והן מידע שאינו מזוהה, בין היתר לצורך שיפור האתר, מוצרי החברה, השירותים הניתנים על ידה וכיו”ב. בנוסף מובהר כי בעלי האתר רשאים לכלול את המידע שנאסף כאמור במאגר המידע שברשותם.

74. הנתונים אשר ייאספו יישמרו במאגר המידע של בעלי האתר ובאחריותם.

75. השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לשם הצרכים הבאים:

75.1. שימוש תקין בשירותים השונים באתר.

75.2. שיפור, שינוי, ביטול, העשרת או התאמת השירותים והתכנים המוצעים באתר.

75.3. התאמת תכני האתר, שירותים או מוצרים לתחומי ההתעניינות של המשתמש.

76. קבצי “Cookies”

76.1. האתר משתמש ב”עוגיות” (“Cookies”) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש, לצורכי אבטחת מידע וכיו”ב.

76.2. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

77. פרסומות של צדדים שלישיים

77.1. פרסומות למוצרי או שירותי צד ג’ מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף ולהרגלי הגולש.

77.2. יתכן ושירות זה נעזר בקבצי Cookies המוצבים במחשבך בכדי לנהל ולהתאים את מערך הפרסומות. מובהר כי שימוש זה נעשה בכפוף למדיניות הפרטיות של שירות הפרסום ואינו כפוף למדיניות הפרטיות של האתר.

עדכונים ודיוור פרסומי

78. בעלי האתר מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותי האתר וכן מידע שיווקי ופרסומי.

79. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

80. בעלי האתר לא ימסרו את פרטיך למפרסמים, אף שהם רשאים להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר, ובלבד שמידע זה לא יזהה אותך אישית.

81. המשתמש מאשר לבעלי האתר להשתמש במידע אותו הוא מזין לאתר במסגרת הליך ההרשמה למועדון הלקוחות ו/או במסגרת רכישה באמצעות האתר ו/או הזנת כל מידע ו/או כל חומר אחר דרך האתר, כאמור ולשמור אותו במאגר המידע המנוהל על ידי בעלי האתר (להלן – “מאגר המידע”) וכן מאשר המשתמש כי בעלי האתר או מי מתאמם יהיו רשאים לעשות שימוש בפרטים שמסר לצורך דיוור ישיר של כל מידע הנוגע למוצרי בעלי האתר, להטבות הניתנות על ידם, לרבות הטבות לרכישת מוצרים של צדדים שלישיים וכיו”ב וכל שימוש אחר המותר לפי דין באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות מסר לרבות MMS, SMS,,וואטסאפ, מערכת חיוג אוטומטית וכיו”ב, והכל מבלי שהשימוש ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה את המשתמש בכל סעד ו/או פיצוי ו/או תמורה כלשהם.

82. המשתמש רשאי לבטל אישורו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב על כך לבעלי האתר והם יפעלו בהתאם להודעת המשתמש תוך 7 ימי עסקים מעת שהתקבלה אצלם ההודעה כאמור. מובהר כי כל עוד לא התקבלה אצל בעלי האתר בקשה להסרה מהמאגר ו/או הדיוור כאמור, אין בעלי האתר בודקים את עדכניות ונכונות הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ו/או הרלבנטיות בדיוור חומר פרסומי כלשהו לאותו משתמש ובעלי האתר יהיו רשאים לעשות שימוש בפרטים שנאספו בהתאם לשיקול דעתם כאמור במסמך זה לעיל.

העברת מידע לצד ג’

83. בעלי האתר לא יעבירו לצד ג’ את פרטי המשתמשים והמידע אשר נאסף על פעילות המשתמשים באתר ללא אישורם אלא במקרים הבאים:

83.1. כאשר העברת המידע הספציפי נחוצה לשם השלמת הליך רכישה, אשר בוצע על יד המשתמש במסגרת האתר, מצד ג’.

83.2. במקרה של מחלוקת משפטית בין משתמש לבין בעלי האתר שתחייב חשיפת פרטיו.

83.3. במקרה ויתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי משתמש או המידע אודותין לצד שלישי.

83.4. במקרה בו משתמש מפר את תנאי השימוש באתר או מבצע פעולות אסורות על פי דין או ניסיון לביצוע פעולות שכאלה.

83.5. במקרה ובעלי האתר סבורים כי מסירת המידע דרוש למניעת נזק למשתמש או לצדדים שלישיים.

83.6. במקרה בו תועבר, בכל דרך שהיא, פעילות האתר לגוף אחר, ובלבד שאותו גוף יתחייב לשמור על פרטיות המשתמשים בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.

אבטחת מידע

84. בעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן מידע המשתמש, אך אף שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכון לחדירה לא מורשית, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפת המידע כתוצאה מחדירה לא מורשית לשירותי האתר.

זכות לעיין במידע

85. כל משתמש זכאי לפנות לבעלי האתר לצורך עיון במידע המתייחס אליו והמצוי במאגר המידע של שלהם. בנוסף, זכאי המשתמש לבקש שינוי ו/או תיקון המידע לגביו שנשמר אצל בעלי האתר ו/או מחיקתו, והכל בהתאם להוראות הדין. יצוין כי על אף האמור לעיל בעלי האתר רשאים לשמור במאגרים מידע לגבי המשתמש אשר נאסף על ידם באופן עצמאי ו/או שאינו משמש אותה לצורך פניה למשתמש (כגון מידע הדרוש לחברה או מסייע לה בפעילותה העסקית) והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

הצעות והערות

86. בכדי להימנע מאי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד האתר ושירותיו (להלן: “הצעות”) מוותר השולח על כל זכות בהערות אלו ולא תהיה לו כל טענה בגין אי קבלת ההערות, בגין יישומן או בגין העברתן לצד ג’.

שיפוי

87. הגולש מתחייב לשפות את בעלי האתר ו/או מי מטעמם מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, כתוצאה מדרישה, תביעה או טענה בקשר לפעולות הגולש באתר, מסירת מודעת פרסום להצגה באתר, בגין הפרת תנאי הימוש ו/או הדין, שיתוף פעולה עם גולש אחר או בקשר לפעולות כאמור.

הדינים החלים וסמכות שיפוט

88. הדינים אשר יחולו על הסכם זה, לתנאי השימוש ולשימוש באתר הנם דיני מדינת ישראל, בין אם נעשה שימוש בארץ או בחו”ל.

89. סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך בין בעלי האתר לגולש העולה מהסכם זה ו/או תנאי השימוש או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר רחובות בלבד.

הודעות

90. הודעה אשר נשלחה לכתובת הדוא”ל אשר סופקה על ידי המשתמש, תחשב כהגיעה ליעדה ביום העסקים העוקב לשליחת ההודעה.

שונות

91. המשתמש מסכים ומאשר שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין בעלי האתר כל קשר ו/או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתקנון זה.

92. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים כלשהם לגבי ו/או בקשר עם האתר, תגברנה הוראות תקנון זה.